Generatie 101 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 100   Generatie 102 >   Generatie 145IndexNamen


1.533.137.066.707.114.007.196.220.788.736   Wen van ZHOU

FamilienaamIndex 1.533.137.066.707.114.007.196.220.788.736Vader 3.066.274.133.414.228.014.392.441.577.472Moeder 3.066.274.133.414.228.014.392.441.577.473

Koning van Zhou


Huwt (1)

1.533.137.066.707.114.007.196.220.788.737   Taisi N.

Index 1.533.137.066.707.114.007.196.220.788.737 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gezinssamenstelling ontleend aan Wikipedia, “King Wen of Zhou”


Huwt (2)

N.N.

Index

Kinderen

 1. Bo Yi Kao
 2. Wuwang Zie 766.568.533.353.557.003.598.110.394.368
 3. Ji Xian
 4. Ji Dan
 5. Ji Du
 6. Ji Wu
 7. Ji Chu
 8. Ji Feng
 9. Ji Cheng
 10. Ran Ji Zai, vorst van Dan
 11. Gao Shu
 12. N., graaf van Yong
 13. Ji Zhen Duo
 14. Ji Xiu
 15. Ji Gao, hertog van Bi
 16. N., graaf van Yuan
 17. N., graaf van Xun
 18. N., markies van Feng
 19. Ji Ying, vorst van Lai

TerugBegin van generatie


1.533.137.066.707.114.007.196.220.788.738   Jiang SHANG

FamilienaamIndex 1.533.137.066.707.114.007.196.220.788.738 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Laatste vorst van de Shang dynastie


Huwt

1.533.137.066.707.114.007.196.220.788.739   N.N.

Index 1.533.137.066.707.114.007.196.220.788.739 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ji Yiang Zie 766.568.533.353.557.003.598.110.394.369

TerugBegin van generatie


1.533.137.140.532.107.791.247.422.619.666   Hedjkheperre Setepenamun HARSIESE

FamilienaamIndex 1.533.137.140.532.107.791.247.422.619.666Vader 3.066.274.281.064.215.582.494.845.239.332Moeder 3.066.274.281.064.215.582.494.845.239.333

Geboren 920 BC
Overleden ca. 860 BC

Hogepriester van Amun in Thebe (874), farao 870-860


Huwt

1.533.137.140.532.107.791.247.422.619.667   N.N.

Index 1.533.137.140.532.107.791.247.422.619.667 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Karoma I Zie 766.568.570.266.053.895.623.711.309.833

TerugBegin van generatie


Generatie 1   < Generatie 100   Generatie 102 >   Generatie 145IndexNamen